Вашата поръчка
Междинна сума::
0.00лв.
Преглед на поръчката
Приключване на резервацията

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ЕЛЕКРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Е-БАЙК РЕНТАЛ ООД с марки на партньорите „Е-МАУНТИН БАИК“ ООД и  „ЕЛДЖОЙ “ ООД

 

Е-БАЙК РЕНТАЛ ООД, дава право на регистрираните потребители в интернет сайт

www.rentebike.bg (НАЕМАТЕЛИ) за краткосрочно ползване на електрически велосипед нает за ползване от Вело станция находяща се, както следва:

 

Вело – станция

град София ул. „Витошко лале“ 16

по следните маршрути:

Витоша – местност „Златни мостове“ – по Беловодски път отиване и връщане

Вело – станция находяща се на Паркинга пред Националният исторически музей, с административен адрес:

град София ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България Природен парк Витоша – хижа Момина скала отиване и връщане

Вело – станция находяща се на Паркинга пред Националният исторически музей, с административен адрес:

град София ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България Природен парк Витоша – хижа Алеко отиване и връщане

 

Посочените маршрути могат да бъдат видяни на Уебсайт с адрес www.rentebike.bg

Настоящият документ съдържа ОБЩИ УСЛОВИЯ, според които „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД предоставя

Услуга на своите Клиенти/НАЕМАТЕЛИ

„Наем на електрически велосипед чрез своят Уеб сайт www.rentebike.bg . Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ обвързват всички НАЕМАТЕЛИ, ползващи Услугата, предоставяна чрез Уебсайта на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл.1 /1/Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ относно Уебсайта за наем на електрически велосипед предоставен от „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД, което включва отдаване под наем на електрически велосипед наричани за краткост по-долу „ОБЩИ УСЛОВИЯ” установяват следното:

/2/ Извършване и управление на резервацията на електрически велосипед;

 

/3/ Използване на електрическия велосипед, включващи следното:

 

Инструкция за управление на електрически велосипед;

Инструкция за безопасно управление на електрически велосипед;

/4/ Изисквания към лицата, ползващи електрически велосипед и права, задължения и отговорности на НАЕМАТЕЛЯ по отношение на горепосоченото;

/5/ Проверка на електрическия велосипед преди ползване;

/6/Други условия, свързани с използването на електрическият велосипед.

Чл.2 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съдържат само най-важната информация и условия, относно резервирането и използването на електрически велосипед. При резервиране и използване на електрическия велосипед

НАЕМАТЕЛЯТ трябва да действа в съответствие с критериите за разумност, както и да гарантира, че действията, свързани с резервирането на електрическия велосипед, се извършват добросъвестно и електрическият велосипед се използва правилно, както и че електрическият велосипед се използва в съответствие с изискванията на НАЕМОДАТЕЛЯ от лице, което полага необходимата грижа за него, в съответствие с принципа „Добър стопанин“

Чл.3 За всички въпроси във връзка с ДОГОВОРА, тези ОБЩИ УСЛОВИЯ или използването на електрическия велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ може да се свърже с представителите на НАЕМОДАТЕЛЯ по: телефон: 0879 343 021 или имейл rent@rentebike.bg

 

  1. ИЗПОЗЛВАНИ ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Чл.4 НАЕМОДАТЕЛ – „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ЕИК 205690190 , седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ, ул. ГЕОРГИ БЕЛОВ 2

Чл.5 /1/НАЕМАТЕЛ – физическо лице/местно или чуждестранно/, със следните уточнения:

/2/дееспособно физическо лице навършило пълнолетие, т.е. 18 години по смисъла на „Закон за лицата и семейството“;

/3/непълнолетно физическо лице /лице между 14 – 18 години/ по смисъла на „Закон за лицата и

семейството“, като по време на ползването на електрически велосипед, същото лице задължително следва да бъде придружавано от пълнолетно физическо лице и подписана на място декларация от РОДИТЕЛ;

/4/ абсолютно е забранено наемането и ползването на електрически велосипед от малолетно лице – физическо лице до 14 години по смисъла на „Закон за лицата и семейството“;

/5/Страните изрично се съгласяват, че при регистрацията в Мобилното приложение и Уебсайта и всеки път, когато Наемателят се регистрира в своя акаунт на мобилното приложение и Уебсайта, безусловно потвърждава, че има право да сключва и да изпълнява ДОГОВОРА и да използва електрически велосипед при условията, посочени в ДОГОВОРА и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Застрахователното дружество застраховало велосипедите.

 

Чл.6 СТРАНИ – НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ; всеки от тях наричан поотделно Страна/Страните;

Чл.7 ДОГОВОР – Договор за наем на електрически велосипед, сключен между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ по електронен път, неразделна част от който са настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като за краткост наричан

ДОГОВОР/А И/ИЛИ ДОГОВОР/А ЗА НАЕМ.

Чл.8 Електрически велосипед – превозно средство предоставено от „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД, със съответните технически спецификации на НАЕМАТЕЛЯ за временно притежаване и ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в ДОГОВОРА и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ наричан за краткост във всички документи „ВЕЛОСИПЕД“.

Чл.9 Вело – станция – обособено място съгласно нормативните изисквания на действащото Българско законодателство и приложими актове, от което НАЕМОДАТЕЛЯ предоставя за временно притежаване и ползване електрически велосипед.

Чл.10 Таймер – устройство монтирано на електрическия велосипед, който записва и доставя на

НАЕМОДАТЕЛЯ информация относно местоположението на електрическия велосипед, разстоянието, изминато от него, времето за използване и други данни и информация за неговото използване.

Чл.11 Списък на неустойки – списък на неустойките за неправилно изпълнение или неизпълнение на ДОГОВОРА– (включително, но не само ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ), представляващи Приложение No 1 към ДОГОВОРА ЗА НАЕМ. За избягване на съмнение, при условие че в резултат на неизпълнението на НАЕМАТЕЛЯ са налице основания за налагане на различни неустойки от НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ ще има право да приложи всички неустойки кумулативно. Претендирането на неустойките не освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задължението му да покрие всички документално доказани разходи във връзка с отстраняване на щетите, възникнали в резултат на допуснатото неизпълнение.

Чл.12 Констативен протокол – документ по образец на НАЕМОДАТЕЛЯ за установяване на повреди по велосипеда и оборудването му, загуба, кражба, действия по манипулирането на оборудването и всички действия на относими до ползването на електрическият велосипед –, който се попълва от страните в случаите на установени щети/повреди по електрическият велосипед и оборудването му, както и и в случаите на загуба и кражба на велосипеда.

Чл.13 Акт за установяване на злополука – документ по образец на НАЕМОДАТЕЛЯ, който се попълва от страните в случаите на настъпила злополука, независимо по чия вина е настъпила.

Чл.14 Кражба на велосипеда – всяко действие и/или бездействие от страна на НАЕМАТЕЛЯ и/или на трето лице, водещо до противозаконно отнемане на собствеността на електрическият велосипед.

Чл.15 /1/ Загуба на велосипеда, Преотдаване на велосипеда, Залагане на велосипеда, Продажба на велосипеда – всяко действие и/или бездействие от страна на НАЕМАТЕЛЯ, водещо до загуба / липса на електрическият велосипед.

/противозаконно отнемане на собствеността на велосипеда от трето лице, инсцениране на кражба и всякакви други относими към загубата случаи/.

Чл.15 /2/ Повреда – всяко нарушение на целостта на рамката и оборудването на електрическият велосипед.

Чл.16 Инструкция за ползване на електрически велосипед – документ предоставен от НАЕМОДАТЕЛЯ даващ указания за начина на ползване/тръгване спиране работа на оборудването смяна скорости и др.

Чл.17 Инструкция за безопасно ползване на електрически велосипед.

– документ предоставен от НАЕМОДАТЕЛЯ за условията и реда за безопасно ползване на електрическият велосипед

 

Чл.18 /1/Работно време – работно време на НАЕМОДАТЕЛЯ, т.е. времеви период от 9 до 18 ч. българско

време/зимно работно време/ и от 8 до 19 часа/лятно работно време/ от понеделник до неделя.

/2/ Посоченото работно време в чл.18, ал.1 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е валидно за Вело – станция, както следва:

град София ул. „Витошко лале“ 16

Чл.19 Ценоразпис – цени за наем на електрически велосипед, достъпни на Уебсайта

Чл.20 Мобилно приложение – електронна система за търсене, резервиране, използване, плащане и други услуги, собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ, управлявана от смартфон. Мобилното приложение може да бъде изтеглено безплатно от платформите на App Store или Google Play.

Чл.21 Услуги – поддръжка на Електрическият велосипед (основни и текущи ремонти, техническо обслужване);

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКАУНТА НА САЙТА И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл.22 С подписването на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ по електронен път, НАЕМАТЕЛЯТ предоставя своя електронен адрес на НАЕМОДАТЕЛЯ, който се счита за идентификационен код на НАЕМАТЕЛЯ.

Чл.23 При първоначалната регистрация в Уебсайта или в Мобилното приложение НАЕМАТЕЛЯ създава парола, която се използва за по-нататъшно влизане в Уебсайта/мобилното приложение.

Чл.24 Входът към Уебсайта или данните за Мобилното приложение се предоставят само на НАЕМАТЕЛЯ, поради което НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не ги разкрива на трети лица.

Чл.25 В случай на загуба на данните за достъп до Уебсайта или мобилното приложение, НАЕМАТЕЛЯ уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ на електронна поща, посочен в Уебсайта. При получаване на уведомлението НАЕМОДАТЕЛЯ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ нови данни за вход в Уебсайта и Мобилното приложение в срок на 1/един/ работeн час.

Чл.26 Всички загуби и вреди настъпили след уведомяването на НАЕМОДАТЕЛЯ съгласно чл.25, след края на периода за издаване на новите данни за вход са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, освен в случаите ако такива загуби и вреди са настъпили поради недобросъвестни или неправилни действия на НАЕМАТЕЛЯ. В случаите на настъпване на вреди и загуби поради използването на данните за вход в Мобилното приложение/Уебсайт преди края на периода за издаване на нови данни СТРАНИТЕ по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ считат, че тези действия са настъпили поради груба небрежност на НАЕМАТЕЛЯТ, освен ако НАЕМАТЕЛЯТ докаже друго и НАЕМАТЕЛЯТ трябва да компенсира тези загуби на НАЕМОДАТЕЛЯ.

В тези случаи НАЕМОДАТЕЛЯ прилага предвидените неустойки, като наред с това и може да предприеме действия за възстановяване на вредите, загубите и пропуснатите ползи по съдебен ред.

Чл.27 /1/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури всички мерки за сигурност, като антивирусни програми и други подходящи технически средства, докато се свързва с компютър с Уебсайта и/или Мобилното приложение, чрез смартфон и носи отговорност всички вреди, загуби и пропуснати ползи за НАЕМОДАТЕЛЯ в резултат на липсата на такива мерки. В тези случаи НАЕМОДАТЕЛЯ прилага предвидените неустойки, като наред с това и може да предприеме действия за възстановяване на вредите, загубите и пропуснатите ползи по съдебен ред.

/2/При нарушена сигурност на софтуера и/или данните, необходими за използване на Уебсайта и/или Мобилното приложение, НАЕМОДАТЕЛЯТ, по искане на НАЕМАТЕЛЯ, предоставя на НАЕМАТЕЛЯ нова парола, като НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да я промени незабавно.

 

  1. РЕЗЕРВАЦИЯ НА ВЕЛОСИПЕДА ИЛИ ЗАКЛЮЧВАНЕ:

 

Чл.28 /1/Резервацията на електрически велосипед се извършва, след като се избере опция от мобилното приложение“Направи резервация“. При избор на опцията се отваря карта, на която се появява Вело- станцията, находяща се на Паркинга пред Националният исторически музей, находящ се на адрес: град София, ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България и маршрута на ползване.

/2/ Резервацията на велосипеда е валидна за 60 мин., като в рамките на това време може да бъде отключен и друг велосипед.

Чл.29 /1/ При „Резервацията“ на велосипед, той е единственият, който се появява на картата на мобилното приложение, заедно с указания как да стигнете до Вело – станцията находяща се на Паркинга пред Националният исторически музей, находящ се на адрес: град София ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България. Когато сте близо до него, можете да го прозвъните, посредством команда от мобилното приложение за да чуете шум и да го намерите лесно.

/2/Резервацията на велосипеда и анулирането й е безплатно.

Чл.30 С „Отключване“ на велосипеда се включва таймер, който започва да отчита времето на пътуване. С „Заключването“ на велосипеда и връщането му на Вело – станцията приключва пътуването. С “Отключването“ на същия велосипед, след неговото „Заключване“ започва ново пътуване.

 

  1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 

Чл.31 /1/Ценоразписа за използване на електрическият велосипед е обявен на официалният уебсайт на

„Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД гр.София www.rentebike.bg .

Чл.32 /1/ Цената за използване велосипед се изчислява за времетраенето, през което той се използва. Цената за наема се изтегля от НАЕМОДАТЕЛЯ директно от кредитната или дебитната карта на НАЕМАТЕЛЯ.

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предвиди достатъчна наличност в кредитната или дебитната карта с цел извършване на необходимите плащания за ползване на услугата предоставяна от „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД.

 

  1. ЕДНОКРАТНО БЛОКИРАНЕ НА ДЕПОЗИТ ОТ КРЕДИТНАТА ИЛИ ДЕБИТНАТА КАРТА НА НАЕМАТЕЛЯ:

 

Чл.33 При използване електрически велосипед с мобилното приложение/ Уеб сайт НАЕМОДАТЕЛЯ блокира еднократно от кредитната или дебитната карта на НАЕМАТЕЛЯ, депозит в размер на 200 лв., съгласно настоящите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, Общите условия на/Застрахователя и Договор за наем на велосипед.

Чл.34/1/Посредством опция от мобилното приложение НАЕМАТЕЛЯ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ сканирана личната си карта.

/2/При получаване на сканираната личната карта НАЕМОДАТЕЛЯ извършва проверка на валидността на кредитната или дебитната карта, като за потвърждение на нейната валидност НАЕМОДАТЕЛЯ получава валидация от мобилен оператор.

/3/След получаване на валидацията от мобилният оператор НАЕМОДАТЕЛЯ блокира еднократно от кредитната или дебитната карта на НАЕМАТЕЛЯ депозит в размер на 200 лв.

/4/Блокираният депозит от кредитната/дебитната карта на НАЕМАТЕЛЯ не се тегли, а служи за възстановяване на възникнали щети върху велосипеда и оборудването му, по причини, за които не отговаря НАЕМОДАТЕЛЯ, възникнали по време на ползването му, както и в случай на регистрирана кражба или загуба на велосипеда и във всички други случаи на претърпени вреди от НАЕМОДАТЕЛЯ, причинени от действия и/или бездействия на НАЕМАТЕЛЯ.

/5/В случай, че блокираният депозит е недостатъчен за покриване на загубата/вредата, пропуснати ползи и вреди от всякакъв характер причинени на НАЕМОДАТЕЛЯ, се прилагат предвидените в настоящият ДОГОВОР ЗА НАЕМ неустойки, което не отменя възможността НАЕМОДАТЕЛЯ да търси съответният вид отговорност по съдебен ред/наказателна, гражданска, имуществена, административна и др./ от НАЕМАТЕЛЯ, чрез извършване на всички предвидени действия съгласно действащи, приложими и относими нормативни актове по Българското законодателство.

 

/6/НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да търси стойността на предвидените неустойки в настоящият ДОГОВОР ЗА НАЕМ от НАЕМАТЕЛЯ по съдебен ред.

/7/Във всички случаи на загуби, вреди, пропуснати ползи и вреди от всякакъв характер причинени на НАЕМОДАТЕЛЯ, блокираният депозит от кредитната/дебитна карта се изтегля от НАЕМОДАТЕЛЯ.

/8/ При „Заключване“ на велосипеда и при липса на щети по велосипеда и оборудването му и претенции между СТРАНИТЕ блокираният депозит от кредитната/дебитната се освобождава/връща на НАЕМАТЕЛЯ

 

ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД

 

Чл.35/1/Резервираният електрически велосипед се „Отключва“ при избиране на команда „Отключване“ от мобилното приложение/уебсайт.

/2/ Електрическият велосипед се предоставя за ползване на НАЕМАТЕЛЯ от упълномощен служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД гр.СОФИЯ на Вело – станция находяща се на Паркинга на Националния исторически музей адрес: град София ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България

 

/3/Преди ползването на велосипеда НАЕМАТЕЛЯ следва да провери, дали гумите се достатъчно напомпани, заряда на електрическата батерия, дали таймера отчита правилно времето, както и за външни видими дефекти.

/4/Ако НАЕМАТЕЛЯ установи несъответствия по електрическият велосипед или неговото оборудване, преди ползването му следва незабавно да уведоми упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД гр.София.

Чл.36 /1/Електрическият велосипед се пуска в движение от НАЕМАТЕЛЯ, като при необходимост

упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София дава указания за неговата експлоатация и маршрут на движение.Преди ползване на електрическият велосипед служителят записва марката, модела и серийният номер на велосипеда.

/2/Електрическият велосипед, следва да бъде управляван съгласно, инструкциите посочени в чл.15 и чл.16 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ;

/3/ НАЕМАТЕЛЯТ гарантира, че ще използва електрическият велосипед по предназначение в съответствие с условията на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, техническите спецификации и инструкции за ползване на производителя и НАЕМОДАТЕЛЯ, инструкцията за безопасност, както в съответствие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Закона за движение по пътищата и изискванията на всички други относими и приложими действащи нормативни актове по Българското законодателство;

/4/При случай на спиране на електрическият велосипед, по време на ползването му НАЕМАТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София на тел. 0879 343 021 ;

/5/При спиране на електрическият велосипед, по време на ползването му НАЕМАТЕЛЯТ, следва да не предприема никакви действия по отстраняване на причината за спиране и стриктно да изпълнява всички дадени инструкции от упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София

 

Чл.37 Електрическият велосипед следва задължително да бъде използван от НАЕМАТЕЛЯ по следният маршрут: Начало Вело – станция находяща се на Паркинга пред Националният исторически музей, с административен адрес: град София ул. „Витошко лале“ 16, п.к. 1618, България – Национален парк Витоша – местност „Златни мостове“ – по Беловодски път отиване и връщане, като местонахождението на Вело-станцията и посоченият маршрут може да бъде видян на Уебсайт с адрес www.rentebike.bg

 

Чл.38/1/НАЕМАТЕЛЯТ няма право да използва електрическият велосипед извън маршрута посочен в чл.37 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ няма право да използва електрическият велосипед за състезания между велосипеди с други лица и други превозни средства, „ОФ-РОУД“ колоездене, превозване на товари и превозване на трети лица с наетият електрически велосипед, както и всякакви други действия и дейности забранени от действащи нормативни актове по Българското законодателство.

/3/ НАЕМАТЕЛЯ се задължава и гарантира, че при ползването на електрическият велосипед няма да извършва действия, свързани с манипулиране на поставеното оборудване, което отчита времето на пътуване, местоположение и други данни от значение за ползването на електрическият велосипед, както и да извършва нерегламентирани действия по софтуера на мобилното приложение и Уебсайта. При констатиране на такива действия от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯ прилага всички предвидени санкции и неустойки в ДОГОВОР ЗА НАЕМ, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Застрахователя, като прилагането на неустойките не изключва възможността НАЕМОДАТЕЛЯ да предяви претенции за претърпените вреди от действията на НАЕМАТЕЛЯ по съдебен ред.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО И ВРЪЩАНЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД

 

Чл.39/1/След приключване ползването на електрическият велосипед НАЕМАТЕЛЯ следвa да извърши всички действия по неговото „Заключване“, посредством опциите от мобилното приложение и Уебсайт и да го върне в състояние не по-лошо от това, в което го е получил от НАЕМОДАТЕЛЯ, като страните отчитат неговото обичайно износване и изхабяване, както на велосипеда, така и на оборудването му.

/2/Не се считат за обичайно износване и изхабяване следните по-долу изброени повреди: Счупени, деформирани капли на електрическият велосипед, вследствие на механично действие или топлинно въздействие Счупена, деформирана и надраскана рамка на електрическият велосипед, вследствие на механично действие или топлинно въздействие Счупено, деформирано и надраскано кормило и система за спиране на електрическият велосипед, вследствие на механично действие или топлинно въздействие

Счупен, деформиран механизъм на задвижване и смяна на скоростите на електрическият велосипед, вследствие на механично действие или топлинно въздействие Счупена, деформирана батерия на електрическият велосипед вследствие на механично действие или топлинно въздействие Всички очевидни повреди върху електрическият велосипед и оборудването му, които могат да се констатират между страните при обикновен оглед преди и след края на ползването му

/3/ При констатиране на горепосочените повреди страните съставят Констативен протокол по образец на НАЕМОДАТЕЛЯ, който се подписва от НАЕМАТЕЛЯ и НАЕМОДАТЕЛЯ, като за НАЕМОДАТЕЛЯ Констативният протокол се подписва от упълномощеният служител на „ЕЛДЖОЙ“ ООД ,гр.София

Чл.40 След приключване ползването на електрическият велосипед НАЕМАТЕЛЯ, следва да извърши всички действия по неговото „Заключване“, посредством опциите от мобилното приложение и Уебсайт и да го върне на Вело – станция находяща се на София, ул. „Витошко лале“ No 16

Чл.41/1/След приключване ползването и връщането на електрическият велосипед, упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД , гр. София задължително извършва оглед на електрическият велосипед и оборудването му.

/2/При установени повреди се съставя Констативен протокол, а при наличие на Злополука – Акт за злополука

ПОВРЕДИ И ЩЕТИ ПО ЕЛЕКРИЧЕСКИЯТ ВЕЛЕСИПЕД И ОБОРУДВАНЕТО МУ

 

Чл.42/1/ В случай на повреда на електрическият велосипед и оборудването му по време на ползване

НАЕМАТЕЛЯТ следванезабавно до прекрати неговата експлоатация и да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД , гр.София на тел. 0879 343 021.

 

/2/При повреда поради настъпило пътнотранспортно произшествие и/или всякакви други обстоятелства НАЕМАТЕЛЯТ незабавно информира НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София на тел. 0879 343 021 и съответните компетентни органи (Полиция, Пожарна служба, Спешна медицинска помощ и др.)

/3/При настъпила повреда на електрическият велосипед и оборудването му по време на ползване

НАЕМАТЕЛЯТ, следва да положи необходимата грижа относно ограничаване и/или намаляване на щетите по него

  1. ЗАГУБА, КРАЖБА НА ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД И ЗЛОПОЛУКА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ

 

Чл.43/1/По време на ползване на електрическият велосипед, същият бъде изгубен поради действия и/или бездействия на НАЕМАТЕЛЯ, последният следва незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София на тел. 0879 343 021 и съответните компетентни органи

(Полиция, Пожарна служба, Спешна медицинска помощ и др.)

/2/В случаите на загубване на електрическият велосипед същият се счита за откраднат, като НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява компетентните органи /МВР, Прокуратура и др./ за търсене на наказателна отговорност от НАЕМАТЕЛЯ

/3/При загубване на електрическият велосипед се съставя Констативен протокол между страните –

Приложение No

Чл.44/1/ По време на ползване на електрическият велосипед, същият бъде откраднат поради действия и/или бездействия на НАЕМАТЕЛЯ, и/или действия на трети лица НАЕМАТЕЛЯ, следва незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София на тел. 0879 343 021 и съответните компетентни органи (Полиция, Пожарна служба, Спешна медицинска помощ /в случаи на злополука/ и др.)

/2/ В случаите на кражба на електрическият велосипед НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява компетентните органи

/МВР, Прокуратура и др./ за търсене на наказателна отговорност от НАЕМАТЕЛЯ

/3/При кражба на електрическият велосипед се съставя Констативен протокол между страните – Приложение No

Чл.45/1/ По време на ползване на електрическият велосипед, възникне инцидент, произшествие и поради това настъпи разстройство на здравето на НАЕМАТЕЛЯ, то това ще се счита от страните за Злополука, в тези случаи НАЕМАТЕЛЯ следва незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез упълномощеният служител на „Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД ,гр.София на тел. 0879 343 021 и съответните компетентни органи (Полиция, Пожарна служба,

Спешна медицинска помощ и др.)

/2/В случаите на Злополука сраните съставят Акт за злополука по образец на НАЕМОДАТЕЛЯ Приложение No

 

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

Чл.46 НАЕМАТЕЛЯТ трябва да отговаря на изискванията и условията за ползване на електрически велосипед

 

Чл.47 По време на ползването на велосипеда, НАЕМАТЕЛЯ следва да не е под въздействието но алкохол, наркотични психоактивни или психотропни вещества

Чл.48 НАЕМАТЛЯТ се задължава да спазва Инструкция за ползване на електрически велосипед, Инструкция за безопасно ползване на електрически велосипед, Закона за движение по пътищата и всички относими актове, свързани с използване на електрическият велосипед, както и всички дадени указания по отношение на ползването на електрическият велосипед от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ

 

Чл.49 НАЕМАТЕЛЯ поема риска и носи отговорност за електрическия велосипед по време на ползването му и носи пълна отговорност за него от началото на пътуването до неговия край

Чл.50/1/НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да предприеме действия за уведомяване на НАЕМОДАТЕЛЯ във всички предвидени случаи в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

/2/В случай, че НАЕМАТЕЛЯ не предприеме действия по уведомяване съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, носи отговорност за всички установени вреди, повреди, пропуснати ползи и др.

Чл.51 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ наруши Закона за движение по пътищата и/или други относими нормативни актове, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да възстанови преките загуби на НАЕМОДАТЕЛЯ, понесени вследствие на такова нарушение за всяко отделно нарушение

Чл.52/1/За нарушение от страна на НАЕМАТЕЛЯ на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ/ДОГОВОРА, се прилагат неустойките, посочени в Списъка на неустойки. Прилагането на всяка предвидена неустойка се счита за компенсация на загубите и вредите на претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ възникнали в резултат на конкретното нарушение от страна на НАЕМАТЕЛЯ

/2/ Прилагането неустойките, посочени в Списъка на неустойки за конкретното нарушение не освобождава НАЕМАТЕЛЯ да извършва всички предвидени действия ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ/ДОГОВОРА

/3/ Прилагането неустойките, посочени в Списъка на неустойки за конкретното нарушение на НАЕМАТЕЛЯ не отменя възможността НАЕМОДАТЕЛЯ да търси съответният вид отговорност по съдебен ред /наказателна, гражданска, имуществена и др./ от НАЕМАТЕЛЯ, чрез извършване на всички предвидени действия съгласно действащи, приложими и относими нормативни актове по Българското законодателство

 

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 

Чл.53 НАЕМОДАТЕЛЯ има задължението и отговорността да гарантира, че електрическият велосипед е годен за експлоатация, съгласно техническите му спецификации дадени от производителя

Чл.54 НАЕМОДАТЕЛЯТ е отговорен за точното изпълнение всички дейности и процедури посочени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Чл.55 НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да възстанови всички преки загуби на НАЕМАТЕЛЯ, които са възникнали поради доказано неправилно и/или, неточно и/или, забавено изпълнение на задълженията си.

 

Чл.56 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за загуби и претърпени вреди от НАЕМАТЕЛЯТ, които той е причинил и/или би могъл да причини поради неправилна, и/или опасна експлоатация на електрическият велосипед

Чл.57 СТРАНИТЕ не носят отговорност една спрямо друга за евентуални косвени загуби.

 

Чл.58 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за загубите на НАЕМАТЕЛЯ, които са претърпени поради невъзможност за използване на електрическият велосипед в случай на произшествие, злополука, загуба и кражба и/или поради други причини извън контрола на НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.59 Настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ представляват неразделна част от ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.

Чл.60 НАЕМОДАТЕЛЯТ не поема риск или отговорност и се освобождава без никакви условия от такава, в случаите при които НАЕМАТЕЛЯ не се запознал със своите права, отговорности и задължения, изцяло или частично в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ДОГОВОРА ЗА НАЕМ в предвид на това, че е имал възможност да се запознае

Чл.61 ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат изменяни едностранно от„Е-БАЙК РЕНТАЛ“ ООД, гр. София като за последвалите изменения регистрираните потребители следва да бъдат уведомени с изпращане на съобщение до посочения от потребителя имейл адрес, в срок от 5 работни дни от настъпването им

Чл.62 Използваните термини, дефиниции и определения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат значението, което им се приписва в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, освен когато точно ясно и без възможност за различни интерпретации и тълкуване настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ определят друго значение.